Бојкоски:6 партиски војници биле ангажирани во општината не работеле ништо ама плата земале

 1,847 

Bojan Bojkoski е во Sovet Na Opstina Bitola.

1 ч.  · Bitola  · 

📢 За тоа кој вработувал партиски е јасно нотирано во ревизорскиот извештај обjавен на веб страната на Општина Битола

👥 Во 2020 година биле ангажирани 6 лица за доставување на решенија за комунална такса, но на ангажираните лица им е исплатена плата иако е евидентирано дека истите не вршеле достава на решенијата.

👥 Во 2021 година повторно биле ангажирани 6 лица за доставување на решенија за комунална такса, но на ангажираните лица им е исплатена плата и покрај тоа што повторно е евидентирано дека истите не вршеле достава на решенијата.

☑️ Од погоре наведеното и согласно наводите во ревизорскиот извештај, доаѓаме до заклучок дека во Општина Битола биле вработувани класични партиски војници кои само биле на платен список, но ништо не работеле.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bitola.gov.mk%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2F20220620132859927.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0j-NTPPH4ylmwwQRIih1I0mrWNI_YstsBl4z27nm_39Dmsh1v6iWwL-XU&h=AT3lD9zOo8TVWf-aLRJuc8faxpvfaLWooZ_QJUFNW03z9Su1w0QHeTvJ16fOVSTaSTxJNsIWgXI2Ot3vcO68cYSozuNV1iBeTAMo8catOWdbWYJy4vlv_BDBKQhtsoe6PC8S&tn=-UK-R&c[0]=AT26CFWR_ZT1o4UrmUgjLIHGiqqSX0Eud5WPGl5OuL_WyDaQD-b8T1iPbXCpB0EKuVo7ZEUenJeEic3J-K20edgT_a3jPhdWeHSE5lENs5SbGX8qHJf7FXT0nZCcJh-uLmJSs1jGya3caqa1e95xUbyXPwAHbGot7cUQAbaWpBzykrVANcVuKPkHf6T3iEg48EU4-ycp2luqFfpb8JVC

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment