Црква „Свети Никола“, село Градешница, XIX век

Црквата „Свети Никола“ во село Градешница по својата архитектура и сликарска програма претставува типичен примерок на деветнаесетовековните, преродбенски цркви. Изградена е во центарот на селото во 1862 година, а дваесетина години подоцна била живописана. Изгрaдена од камен со димензии од 18,60 х 12 м. и висина од 7,87 м.

Градбата на црквата е од типот на трибродна псевдобазилика поделена со две колонади од столбови и спратна галерија. На западната и на јужната страна изградени се тремови, од јужната страна видливи се оградните ѕидови изѕидани од камен, каде е поставена главната влезна дрвена порта. Над вратата на југ, во вдлабена полукружна ниша, насликан е свети Никола Чудотворец, а над вратата на запад насликан е свети Атанасие, кој веројатно бил патрон на постарата црква.

Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас украсен со икони, а ентериерот на црквата го краси и останатиот црковен намештај (владичкиот престол, амвон, седала), во манирот таканаречен локален барок. Се претпоставува дека иконите се дело на тајфата на браќата Јосиф и Јаков Радеви од Лазарополе. Сигнатурите се испишани на словенски јазик.

Church Saint Nicholas village Gradeshnica XIX century

Поради претрпените штети во текот на Првата светска војна биле извршени поправки врз архитектурата во 1923 год., а ѕидното сликарство било обновено во 1927 година, кај горните зони на страничните кораби и централниот кораб. Овие оштетени површини биле повторно осликани од страна на Коста Николиќ со неговите синови, Јаким и Теодосија, по потекло од Лазарополе, за време на Митрополитот Јосиф од Битола.

На северниот ѕид од наосот на поголем дел од ѕидната површина насликана е композицијата Исус Христос Праведен судија. Од големо значење е композицијата на северниот ѕид каде се претставени првословенските учители, Солунските браќа св. Кирил и св. Методиј.

Од особено значење е и претставата, во цел раст во првата зона на јужниот ѕид од наосот, на св. Ѓорѓи Димовски, кој бил локален маченик.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment